مجسمه نیاز


Project Description

شرح مجسمة نياز:

در اين مجسمه تأكيد بر اين نكته دارد كه انسان نيازمند خداوند منان است و برخي قطره‌اي از اقيانوس عشق و لطف خداوند را در زمين و در معشوق زميني جستجو مي‌كنند. اما انسانها از كهن تا به آخر، نياز عشق به خداوند را توسط دعا و راز و نياز برقرار داشته و خواهند داشت لذا مجسمه نياز دست به آسمان دارد، در همان حال با زاويه مايل سر، كه نشانه تواضع مي‌باشد، نگاه به انسانهاي نيازمند و عاشقان زميني دارد.

شالي كه از قطاع دايره مي‌باشد، اشاره به عرفان و معنوياتي مي‌باشد كه نيازمند را احاطه نموده و به دور آن پيچيده است و گره‌اي در پشت سمت چپ دارد كه دو سر آزاد شال در جلو مي‌باشند و سرپوشي به معني پاكي بر سر دارد.

 

مشخصات مجسمة نياز:

  • جنس: گچ
  • سبك نشانه گرايي در حجم در قالب مينياتور
  • ابعاد: cm 5/29 * 15 * 14 و با پايه‌اي گرد به قطر cm19
  • اين مجسمه نشان دهنده زن شرقي در حالي كه دو دست آن به سمت آسمان و عشق ماورائي است و نگاه سر به سمت زمين و عشق زميني دارد.
  • دستار دور سينه و كمر از پشت به جلو آمده است و گره در پشت سمت چپ كمر مي‌باشد.
  • سر شال بر روي دست راست آويزان است.
  • با چهره‌اي شرقي و آريائي و سرپوشي كه بر سر دارد، نشان از نياز به عشق و نجابت زن شرقي را در خود دارد.
  • دستار نشانه عرفان پيچيده بدور زن شرقي مي‌باشد.