اسطوره خاك

به نام خداوند اساطير اسطوره خاك شمشيرها برهم مي تاختند و صداي برنده چكاچكشان تصوير مكان را مي بريد. فرياد دلاوران و پهلوانان دل آسمان را مي شكافت و خونشان بر زجر تاريخ مي افزود. احساسي دگر آفريده شد. حرمت خاك – سرزمين- وطن فرياد دلاوريشان و گرد و خاك برخاسته ازتاخت ، سم اسبان بر بالاي آتشكده ها مي سوزد وخاکستر میشود تا باد براي سرزمين هاي ديگر به ارمغان  ببرد، از دودش پيچشي پديد مي آيد كه در دل ها طوفانی از غم [...]

ادامه مطلب ...